პარტიის პასუხები

სამართლიანობისთვის

სოციალურ-ეკონომიკური საკითხები

 1. 1. უნდა გაიზარდოს თუ არა საპენსიო ასაკი? არა
 2. 2. უნდა იყოს თუ არა დამსაქმებელი კანონით ვალდებული, რომ თანამშრომელ მამაკაცსა და ქალს გადაუხადოს მსგავსი ხელფასი, თუ ისინი ერთნაირ სამუშაოს ასრულებენ? დიახ
 3. 3. უნდა არსებობდეს თუ არა შრომის ინსპექცია? დიახ
 4. 4. უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო მსხვილი დამსაქმებელი? არა, მხოლოდ ხელი უნდა შეუწყოს ქვეყანაში ისეთი გარემოს, რომელიც შექმნის სამუშაო ადგილებს კერძო სექტორში
 5. 5. უნდა არსებობდეს თუ არა უმუშევართა სახელმწიფო შემწეობა? დიახ
 6. 6. უნდა არსებობდეს თუ არა კანონით დადგენილი მინიმალური ხელფასი? დიახ, მაგრამ არ უნდა იყოს ზედმეტად დაბალი
 7. 7. ემხრობით თუ არა სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებას? დიახ, მხოლოდ წვრილი გლეხური მეურნეობების;
 8. 8. უნდა ჰქონდეს თუ არა განუკურნებელი სენით დაავადებულ ადამიანს, რომლის გადარჩენის შანსი არ არსებობს, კანონიერი უფლება, სხვისი დახმარებით თავი მოიკლას (ევთანაზია)? არა
 9. 9. სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა ყველა დასაქმებულისთვის დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობა? არა
 10. 10. დაშვებული უნდა იყოს თუ არა აბორტი? არა, გარდა გაუპატიურების, ან დედის ან ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის არსებობისას.
 11. 11. უნდა აიკრძალოს თუ არა აზარტული თამაშები ფულზე? დიახ, „ონლაინ“ აზარტული თამაშები (ანუ სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი) უნდა აიკრძალოს, ხოლო ფიქსირებულ ადგილზე აზარტული თამაშები მხოლოდ სპეციალურ გეოგრაფიულ ზონებში შეიძლება იყოს დაშვებული;

საშინაო საკითხები

 1. 1. ემხრობით თუ არა საქართველოს პარლამენტში ქალთა სავალდებულო კვოტირების შემოღებას? დიახ
 2. 2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა ფინანსდებოდნენ თუ არა რელიგიური ორგანიზაციები? დიახ
 3. 3. უნდა სარგებლობდეს თუ არა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კონსტიტუციური შეთანხმებით მინიჭებული განსაკუთრებული სტატუსითა და შეღავათებით? დიახ
 4. 4. უნდა არსებობდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი? დიახ პარტიის განმარტება: დიახ, თუმცა არა ამ მოცულობით.

  Да, но у них должно быть меньше финансирования.

  Bəli, lakin daha az maliyyələşdirməli olmalıdırlar.

  Այո, բայց նրանք պետք է ավելի քիչ ֆինանսավորում ունենան:

 5. 5. უნდა ჰქონდეთ თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის უფლება? არა
 6. 6. ემხრობით თუ არა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის არსებობას? არა, მხოლოდ პროფესიული ჯარი უნდა გვყავდეს პარტიის განმარტება: ქვეყანა ეტაპობრივად უნდა გადავიდეს პროფესიულ ჯარზე.
  Комментарий партии: Страна должна постепенно переходить к профессиональной армии.
  Partiya şərhi: Ölkələr mərhələlərlə peşəkar orduya keçməlidirlər.
  կուսակցության բացատրությունը: Երկիրն աստիճանաբար պետք է անցնի պրոֆեսիոնալ բանակի:
 7. 7. აკრძალული უნდა იყოს თუ არა კომუნისტური ტოტალიტარული სიმბოლოების საჯარო დემონსტრირება/განთავსება? დიახ

ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები

 1. 1. უნდა არსებობდეს თუ არა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა? არა, უნდა არსებობდეს მხოლოდ მიზნობრივი სახელმწიფო დაზღვევა (მათთვის ვისაც არ აქვს კერძო დაზღვევის შეძენის შესაძლებლობა).
 2. 2. ემხრობით თუ არა მარიხუანას მოხმარების ლეგალიზებას? არა

საგარეო პოლიტიკის საკითხები

 1. 1. ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრებას ევროპის კავშირში? დიახ
 2. 2. ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრებას ნატოში? დიახ
 3. 3. ემხრობით თუ არა საქართველოს გაწევრებას რუსეთის მიერ შექმნილ ევრაზიულ კავშირში? არა
 4. 4. უნდა შეუერთდეს თუ არა საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ საერთაშორისო სანქციებს? დიახ
 5. 5. კანონით უნდა შეიზღუდოს თუ არა რუსეთის იმპერიალისტური იდეების აშკარა პროპაგანდა? დიახ
 6. 6. ემხრობით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ 2008 წელს საქართველოსთან ომი რუსეთმა დაიწყო? დიახ, თუმცა რუსეთის პროვოკაციას რომ არ აყოლოდა, საქართველოს შეეძლო ომის თავიდან აცილება
 7. 7. ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ რუსეთის ფედერაცია არის საქართველოს ოკუპანტი და მტერი, და მასთან არ უნდა გვქონდეს კეთილმეზობლური ურთიერთობა, სანამ არ მოხდება ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაცია? დიახ
 8. 8. ეთანხმებით თუ არა იმ მოსაზრებას, რომ რუსეთის ფედერაცია არის საქართველოს მეზობელი, ერთმორწმუნე სახელმწიფო, რომელთანაც ისტორიულად ბევრი საერთო ფასეულობა გვაკავშირებს და მიუხედავად ოკუპაციისა, მასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა გვქონდეს? არა

განათლების საკითხები

 1. 1. ემხრობით თუ არა საშუალო სკოლებში სექსუალური განათლების შესახებ საგნის არსებობას? დიახ პარტიის განმარტება: დიახ, მაგრამ იმ მოცულობით,რაც აუცილებელია სამოქალაქო განათლებისათვის.

  Комментарий партии: Да, но в той мере, в какой это необходимо для гражданского образования.

  Partiya şərhi: Bəli, amma mülki təhsil üçün lazım olacaq həcmdə.

  կուսակցության բացատրությունը: Այո, բայց քաղաքացիական կրթության համար անհրաժեշտ չափով։

 2. 2. აკრძალული უნდა იყოს თუ არა საჯარო სკოლებში რელიგიური ორგანიზაციების მიერ რელიგიური რიტუალების ჩატარება? დიახ
 3. 3. სახელმწიფომ სრულად უნდა დაფაროს თუ არა სკოლამდელი ასაკის ყველა ბავშვის განათლების ხარჯები? არა, მხოლოდ სკოლამდელი ასაკის საჯარო დაწესებულებებში რეგისტრირებული ბავშვების განათლების ხარჯები უნდა დაფაროს