შეკითხვა:

უნდა იყოს თუ არა დამსაქმებელი კანონით ვალდებული, რომ თანამშრომელ მამაკაცსა და ქალს გადაუხადოს მსგავსი ხელფასი, თუ ისინი ერთნაირ სამუშაოს ასრულებენ?

შედეგები
არა 2731 ხმა
დიახ 2886 ხმა
42%
დიახ
9%
დიახ, უფრო მეტიც, კერძო კომპანიები ვალდებული უნდა იყვნენ, გაასაჯაროონ ინფორმაცია სახელფასო განაკვეთების კატეგორიების შესახებ
10%
არა
23%
არა, სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს კერძო კომპანიების სახელფასო პოლიტიკაში
16%
არა, არსებობს ბევრი სხვა კრიტერიუმი (განათლება, გამოცდილება, თანამდებობის სპეციფიკა და სხვა), რომლებიც უზრუნველყოფს სამართლიან ანაზღაურებას