შეკითხვა:

აკრძალული უნდა იყოს თუ არა კომუნისტური ტოტალიტარული სიმბოლოების საჯარო დემონსტრირება/განთავსება?

შედეგები
არა 3216 ხმა
დიახ 6129 ხმა
41%
დიახ
15%
დიახ, მხოლოდ სააგიტაციო მიზნით გამოყენების შემთხვევაში
9%
დიახ, მხოლოდ საჯარო დაწესებულებებზე/ქონებაზე
35%
არა

საქართველოს კანონი „თავისუფლების ქარტიის შესახებ“ კრძალავს კომუნისტური ტოტალიტარული და ფაშისტური იდეოლოგიების მატარებელი სიმბოლიკის, ძეგლების, ბარელიეფების, წარწერების, სახელწოდებების გამოყენებას საჯარო სივრცეში. ასეთი სიმბოლიკის აღმოფხვრის მიზნით სპეციალურად შექმნილი კომისია მიმართავს უფლებამოსილ პირს. კომისიის მიმართვის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი ვალდებულია აღმოფხვრას კომუნისტური ტოტალიტარული ან/და ფაშისტური სიმბოლიკა.