შეკითხვა:

უნდა არსებობდეს თუ არა კანონით დადგენილი მინიმალური ხელფასი?

შედეგები
არა 3878 ხმა
დიახ 5467 ხმა
30%
დიახ
5%
დიახ, მაგრამ არ უნდა იყოს ზედმეტად მაღალი
23%
დიახ, მაგრამ არ უნდა იყოს ზედმეტად დაბალი
42%
არა

საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 4 ივნისის 351-ე ბრძანებით, საქართველოში მინიმალური თვიური ხელფასი შეადგენს 20 ლარს.