შეკითხვა:

აკრძალული უნდა იყოს თუ არა საჯარო სკოლებში რელიგიური ორგანიზაციების მიერ რელიგიური რიტუალების ჩატარება?

შედეგები
არა 1846 ხმა
დიახ 7492 ხმა
80%
დიახ
20%
არა

„ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, დაუშვებელია საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესის რელიგიური ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის ან იძულებითი ასიმილაციის მიზნებისათვის გამოყენება.