Partiya Cavablar

Gürcüstan Leyborist Partiyası

Sosial-iqtisadi məsələlər

 1. 1. Pensiya yaş həddi artırılmalıdırmı və ya yox? Xeyr, əksinə, azalmalıdır
 2. 2. Qanun əsasında işəgötürən işçisi olan qadına və kişiyə eyni maaşı verməlidirmi, bir halda ki, onların hər ikisi eyni işi yerinə yetirirlər? Bəli, hətta özəl şirkətlər məcburdurlar ki, maaş kateqoriyaları haqqında məlumatı açıqlasınlar
 3. 3. Əmək müfəttişliyi olmalıdırmı və ya yox? Bəli
 4. 4. Dövlət iri işəgötürən olmalıdırmı və ya yox? Bəli, amma yalnız özəl sektorun az təqdim olunduğu sahələrdə
 5. 5. İşsizlik üzrə dövlət müavinatı olmalıdırmı və ya yox? Bəli
 6. 6. Qanunla müəyyən edilmiş minimal əmək haqqı olmalıdırmı və ya yox? Bəli
 7. 7. Kənd təsərrüfatına edilən dövlət subsidiyalarını dəstəkləyirsinizmi? Bəli, yalnız xırda kənd təsərrüfatına
 8. 8. Müalicəsi olmayan və xilas şansı olmayan xəstə insanın qanuni hüququ varmı ki, başqasının yardımı ilə özünü öldürsün (evtanaziya)? Xeyr
 9. 9. Toplanılan pensiya sistemində işçilərin hamısının iştirakı icbaridir və ya yox? Bəli
 10. 10. Aborta icazə verilməlidirmi və ya yox? Xeyr, zorlanmadan və ya ananın və uşağın sağlamlığı üçün təhlükənin olduğundan savayı
 11. 11. Pulla oynanılan qumar oyunlarına qadağa qoyulmalıdırmı və ya yox? Bəli, „onlayn“ qumar oyunları (yəni sistemli-elektron forma ilə təşkil edilmiş) qadağan edilməlidir, amma təsbit edilmiş yerdə qumar oyunları yalnız xüsusi coğrafi zonalarda mümkün ola bilər

Daxili işlər

 1. 1. Gürcüstan parlamentində qadınlar üçün məcburi kvotaların tətbiq edilməsini dəstəkləyirsinizmi? Xeyr, amma mümkündür ki, maliyyə baxımından bu siyasəti keçirən partiyalar həvəsləndirilsinlər
 2. 2. Dini təşkilatlar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidirlər ya yox? Bəli, yalnız ənənəvi dini birliklər maliyyələşdirilməlidir (pravoslav, islam, iudey, Roma-katolik və erməni avtokefal dini etiqadları პარტიის განმარტება: მხოლოდ მიზნობრივად და სრული გამჭვირვალობის პირობით.

  Комментарий партии: Только целенаправленно и .....с полной прозрачностью.

  Partiya şərhi: yalnız məqsədyönlü… və tam şəffaflıq şərtləri ilə.

  կուսակցության բացատրությունը: Միայն նպատակաուղղված... և լիարժեք թափանցիկության սկզբունքով.

 3. 3. Gürcüstanın pravoslav kilsəsi Konstitusiya anlaşması ilə verilmiş xüsusi statusla və güzəştlə faydalanmalıdırmı və ya yox? Bəli
 4. 4. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai yayım olmalıdırmı və ya yox? Bəli პარტიის განმარტება: დიახ, მაგრამ უნდა შემცირდეს მისი ოდენობა და განხორციელდეს მისი ძირეული რეფორმა დამოუკიდებლობის და პროდუქციის ხარისხის ზრდა, ასევე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფების თანაბარი გაშუქების მიმართულებით და არამხოლოდ.

  Комментарий партии: Но его количество должно быть уменьшено, а его фундаментальная реформа должна быть проведена для повышения независимости и качества продукции, а также соотношения политических и общественных групп с точки зрения освещения и т.д.

  Partiya şərhi: Amma onun miqdarı azaldılmalı və köklü islahatı həyata keçirilməli, sərbəstlik və məhsulun keyfiyyətinin artırılması, eləcə də siyasi və ictimai qrupların bərabər işıqlandırılması istiqaməti ilə və təkcə bununla da yox.

  կուսակցության բացատրությունը: Բայց դրա քանակը պետք է կրճատվի և իրականացվի դրա հիմնավոր բարեփոխումը` անկախության և արտադրանքի որակի բարձրացման, ինչպես նաև քաղաքական և հասարակական խմբերի հավասար լուսաբանման ուղղությամբ և ոչ միայն:

 5. 5. Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları almaq hüquqları varmı? Xeyr
 6. 6. İcbari hərbi xidmətin mövcudluğu ilə razısınız, ya yox? Bəli, yalnız kişilər üçün პარტიის განმარტება: არაუმეტეს 6 თვის ვადით (ორ ნაწილად გაყოფის უფლებით), სათანადო პირობებით და რეალური სამხედრო მომზადებით.

  Комментарий партии: На срок не более 6 месяцев (с правом разделения на две части), с соответствующими условиями и реальной военной подготовкой.

  Partiya şərhi: ən çoxu 6 ay müddətinə (iki hissəyə bölgü hüququ ilə), lazımi şərtlərlə və real hərbi hazırlıqla.

  կուսակցության բացատրությունը: 6 ամիսը չգերազանցող ժամկետով (երկու մասի բաժանելու իրավունքով), պատշաճ պայմաններով և իրական ռազմական պատրաստվածությամբ:

 7. 7. Kommunist-totalitar simvollarının kütləvi nümayişi / yerləşdirilməsi qadağan edilməlidirmi? Bəli, yalnız ictimai müəssələrdə/mülkiyyətdə პარტიის განმარტება: კულტურული ღირებულების არსებობის შემთხვევაში, მათი სათანადო საცავში გადატანის პირობით.

  Комментарий партии: В случае культурной ценности, при условии, что они передаются в надлежащее хранилище.

  Partiya şərhi: Mədəni dəyərlərin olduğu halda, onların lazımi yerə köçürülməsi şərti ilə.

  կուսակցության բացատրությունը: Մշակութային արժեքի դեպքում `դրանք համապատասխան պահոց տեղափոխելու պայմանով:

Səhiyyə məsələləri

 1. 1. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai səhiyyə proqramı olmalıdırmı? Bəli
 2. 2. Marixuananın istifadəsinin leqallaşdırılmasını dəstəkləyirsinizmi? Xeyr, amma dekriminallaşdırılmalıdır və marixuana çəkdiklərinə görə, insanları həbsxanaya yerləşdirməməlidirlər

Təhsil məsələləri

 1. 1. Məktəblərdə seksual təhsil haqqında fənnin olmasını dəstəkləyirsinizmi? Xeyr პარტიის განმარტება: მხოლოდ შეზღუდული და ადაპტირებული ფორმით, ბიოლოგიის კურსის ფარგლებში.

  Комментарий партии: Только в ограниченной и адаптированной форме, в рамках курса биологии.

  Partiya şərhi: Yalnız məhdud və adaptasiya edilmiş forma ilə, biologiya kursu hüdudlarında.

  կուսակցության բացատրությունը: Միայն սահմանափակ և հարմարեցված ձևով ՝ կենսաբանության դասընթացի շրջանակներում:

 2. 2. İctimai məktəblərdə dini təşkilatlar tərəfindən dini mərasimlərin keçirilməsi qadağan edilməlidirmi və ya yox? Bəli
 3. 3. Dövlət bütün məktəbəqədər uşaqların təhsil xərclərini tam ödəməlidirmi? Bəli