Partiya Cavablar

Avropa Gürcüstanı – Azadlıq üçün Hərəkat

Sosial-iqtisadi məsələlər

 1. 1. Pensiya yaş həddi artırılmalıdırmı və ya yox? Xeyr პარტიის განმარტება: დაგროვებითი საპენსიო სქემის იმ მონაწილეთათვის, რომელთაც პენსიის დაგროვება დღეიდან 20 წელზე მეტს ხანს უწევთ, მათთვის შეიძლება გაიზარდოს საპენსიო ასაკი.

  Комментарий партии: Для участников накопительной пенсионной системы, которым приходиться накапливать пенсию начиная с сегодняшнего дня более 20 лет, пенсионный возраст может быть повышен.

  Partiya şərhi: Toplanılan pensiya sxeminin bu gündən etibarən pensiyasının toplanılması 20 ildən çox vaxt sürən iştirakçılar üçün pensiya yaş həddi artırıla bilər.

  կուսակցության բացատրությունը: Կենսաթոշակային տարիքը կարող է ավելացվել կուտակային կենսաթոշակային սխեմայի այն մասնակիցների համար, ովքեր կենսաթոշակ են կուտակելու այսօրվանից ավելի քան 20 տարի։

 2. 2. Qanun əsasında işəgötürən işçisi olan qadına və kişiyə eyni maaşı verməlidirmi, bir halda ki, onların hər ikisi eyni işi yerinə yetirirlər? Xeyr, bir çox başqa kriterilər də mövcuddur (məsələn, təhsil, təcrübə, vəzifə spesifikası və s.) ki, bu da ədalətli ödənişi təmin edir პარტიის განმარტება: მხოლოდ მაშინ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო ამ საკითხის რეგულირებაში, თუ დისკრიმინაცია ხდება სქესის ნიშნით.

  Комментарий партии: Государство должно вмешиваться в регулирование этого вопроса только в том случае, если имеет место дискриминация по признаку пола.

  Partiya şərhi: Dövlət bu məsələnin tənzimlənməsinə yalnız cinsiyyət baxımından ayrı-seçkilik edildiyi təqdirdə müdaxilə etməlidir.

  կուսակցության բացատրությունը: Պետությունը պետք է միջամտի այս խնդրի կարգավորմանը միայն այն դեպքում, եթե սեռի հողի վրա խտրականություն է տեղի ունենում:

 3. 3. Əmək müfəttişliyi olmalıdırmı və ya yox? Bəli, amma yalnız işçilərin sağlamlığı üçün xüsusi riskə malik müəssisələrə nəzarət səlahiyyəti ilə
 4. 4. Dövlət iri işəgötürən olmalıdırmı və ya yox? Xeyr, təkcə ölkədə özəl sektorda iş yerləri yaradan mühitin yaradılmasına dəstək verməlidir
 5. 5. İşsizlik üzrə dövlət müavinatı olmalıdırmı və ya yox? Xeyr პარტიის განმარტება: მხოლოდ მათთვის უნდა არსებობდეს სახელმწიფო შემწეობა, ვინც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის.

  Комментарий партии: Государственное пособие должны получать только те, кто находится за чертой бедности.

  Partiya şərhi: Yalnız yoxsulluq həddindən aşağı olanlar dövlət müavinətinə sahib olmalıdırlar.

  կուսակցության բացատրությունը: Պետական ​​նպաստ պետք է ունենան միայն նրանք, ովքեր աղքատության շեմից ցածր են:

 6. 6. Qanunla müəyyən edilmiş minimal əmək haqqı olmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 7. 7. Kənd təsərrüfatına edilən dövlət subsidiyalarını dəstəkləyirsinizmi? Xeyr პარტიის განმარტება: სახელმწიფომ უნდა შექმნას პირობები ინფრასტრუქტურის, ირიგაციის და საგარეო ბაზრების გახსნის თვალსაზრისით და ამით შეუწყოს ხელი სოფლის მეურნეობას.

  Комментарий партии: Государство должно создавать условия с точки зрения (инфраструктуры, орошения и открытия внешних рынков и, таким образом, способствовать развитию сельского хозяйства.)

  Partiya şərhi: Dövlət infrastrukturun, irriqasiya və xarici bazarların açılışı nöqteyi-nəzəri ilə şərait yaratmalıdır və bununla kənd təsərrüfatına dəstək verməlidir.

  կուսակցության բացատրությունը: Պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի ենթակառուցվածքների, ոռոգման և արտաքին շուկաների բացման տեսանկյունից և այդպիսով խթանի գյուղատնտեսությունը:

 8. 8. Müalicəsi olmayan və xilas şansı olmayan xəstə insanın qanuni hüququ varmı ki, başqasının yardımı ilə özünü öldürsün (evtanaziya)? Bəli, yalnız bu insanın ruhi xəstə olmadığını tibbi müayinə ilə təsdiq etdikdən sonra პარტიის განმარტება: ამ საკითხზე პარტიას არ აქვს ერთიანი ჩამოყალიბებული პოზიცია. შესაბამისად, შერჩეული პასუხი, პარტიის გაცხადებული მსოფლმხედველობის გათვალისწინებით, ამ კითხვარის ავტორთა ვარაუდია.

  Комментарий партии: У партии нет единой позиции по этому поводу. Соответственно, выбранный ответ с учетом заявленного мировоззрения партии, является предположением авторов анкеты.

  Partiya şərhi: Bu suala partiyanın vahid formalaşdırılmış mövqeyi yoxdur. Müvafiq olaraq, seçilmiş cavab, partiyanın bəyan edilən nöqteyi-nəzərini nəzərə almaqla, bu anketin müəlliflərinin ehtimalıdır.

  կուսակցության բացատրությունը: Կուսակցությունն այս հարցում չունի միասնական դիրքորոշում: Ըստ այդմ, ընտրված պատասխանը, հաշվի առնելով կուսակցության հայտարարված աշխարհայացքը, այս հարցաշարի հեղինակների ենթադրությունն է:

 9. 9. Toplanılan pensiya sistemində işçilərin hamısının iştirakı icbaridir və ya yox? Xeyr
 10. 10. Aborta icazə verilməlidirmi və ya yox? Bəli, əgər hamiləliyin müddəti üç aydan çox deyilsə პარტიის განმარტება: ამ საკითხზე პარტიას არ აქვს ერთიანი ჩამოყალიბებული პოზიცია. შესაბამისად, შერჩეული პასუხი, პარტიის გაცხადებული მსოფლმხედველობის გათვალისწინებით, ამ კითხვარის ავტორთა ვარაუდია.

  Комментарий партии: У партии нет единой позиции по этому поводу. Соответственно, выбранный ответ с учетом заявленного мировоззрения партии, является предположением авторов анкеты.

  Partiya şərhi: Bu suala partiyanın vahid formalaşdırılmış mövqeyi yoxdur. Müvafiq olaraq, seçilmiş cavab, partiyanın bəyan edilən nöqteyi-nəzərini nəzərə almaqla, bu anketin müəlliflərinin ehtimalıdır.

  կուսակցության բացատրությունը: Կուսակցությունն այս հարցում չունի միասնական դիրքորոշում: Ըստ այդմ, ընտրված պատասխանը, հաշվի առնելով կուսակցության հայտարարված աշխարհայացքը, այս հարցաշարի հեղինակների ենթադրությունն է:

 11. 11. Pulla oynanılan qumar oyunlarına qadağa qoyulmalıdırmı və ya yox? Xeyr

Ətrafmühit məsələləri

 1. 1. Avtomobilin texniki yoxlayışı icbari olmalıdır ya yox? Bəli, amma yalnız minimal tələbatlar təsis edilməlidir

Daxili işlər

 1. 1. Gürcüstan parlamentində qadınlar üçün məcburi kvotaların tətbiq edilməsini dəstəkləyirsinizmi? Xeyr, amma mümkündür ki, maliyyə baxımından bu siyasəti keçirən partiyalar həvəsləndirilsinlər
 2. 2. Dini təşkilatlar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməlidirlər ya yox? Xeyr პარტიის განმარტება: მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, საკუთარი შემოსავლიდან საგადასახადო შეღავათების ნაცვლად მათთვის სასურველ რელიგიურ, ან არაკომერციულ ორგანიზაციას გადაურიცხონ შემოწირულება.

  Комментарий партии: Граждане должны иметь право переводить пожертвования из своего дохода религиозной или некоммерческой организации по своему выбору вместо налоговых льгот.

  Partiya şərhi: Vətəndaşlar vergi güzəştləri əvəzinə öz gəlirlərindən istədikləri bir dini və ya qeyri-kommersiya təşkilatına ianə vermək hüququna sahib olmalıdırlar.

  կուսակցության բացատրությունը: Քաղաքացիները պետք է իրավունք ունենան իրենց եկամուտներից նվիրատվությունները փոխանցել իրենց նախընտրած կրոնական կամ ոչ առևտրային կազմակերպությանը ՝ հարկային արտոնությունների փոխարեն:

 3. 3. Gürcüstanın pravoslav kilsəsi Konstitusiya anlaşması ilə verilmiş xüsusi statusla və güzəştlə faydalanmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 4. 4. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai yayım olmalıdırmı və ya yox? Xeyr
 5. 5. Xarici vətəndaşların Gürcüstanda kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqları almaq hüquqları varmı? Bəli
 6. 6. İcbari hərbi xidmətin mövcudluğu ilə razısınız, ya yox? Xeyr, yalnız peşəkar ordumuz olmalıdır პარტიის განმარტება: ამავე დროს უნდა არსებობდეს რეზერვისტების ნებაყოფლობითი პროგრამა. სავალდებულოობა კი მხოლოდ საომარი მდგომარეობის დროს.

  В то же время должна быть программа добровольных резервистов. Обязательство существует только во время войны.

  Eyni zamanda ehtiyatda olanların (rezervistlərin) könüllü proqramı olmalıdır. Yalnız müharibə şəraitlərində icbari olmalıdır.

  Միևնույն ժամանակ, պետք է լինի կամավոր պահեստազորային ծրագիր: Պարտավորությունը միայն պատերազմական իրավիճակում է:

 7. 7. Kommunist-totalitar simvollarının kütləvi nümayişi / yerləşdirilməsi qadağan edilməlidirmi? Bəli, yalnız ictimai müəssələrdə/mülkiyyətdə

Səhiyyə məsələləri

 1. 1. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən ictimai səhiyyə proqramı olmalıdırmı? Xeyr, yalnız məqsədyönlü dövlət sığortası olmalıdır (özəl sığorta almaq imkanı olmayanlar üçün
 2. 2. Marixuananın istifadəsinin leqallaşdırılmasını dəstəkləyirsinizmi? Bəli

Təhsil məsələləri

 1. 1. Məktəblərdə seksual təhsil haqqında fənnin olmasını dəstəkləyirsinizmi? Bəli პარტიის განმარტება: მხოლოდ შესაბამისი ასაკიდან.

  Комментарий партии: Только с подходящего возраста.

  Partiya şərhi: Yalnız müvafiq yaşdan.

  Միայն համապատասխան տարիքից:

 2. 2. İctimai məktəblərdə dini təşkilatlar tərəfindən dini mərasimlərin keçirilməsi qadağan edilməlidirmi və ya yox? Bəli პარტიის განმარტება: მხოლოდ მშობლების თანხმობით იქნება დაშვებული ისიც არასასწავლო საათებში.

  Комментарий партии: Только с согласия родителей будет допущено, но только во время неучебных часов.

  Partiya şərhi: Yalnız valideynlərin razılığı ilə icazə verilir və bu da qeyri-dərs saatlarında.

  կուսակցության բացատրությունը: Թույլատրվում է միայն ծնողների համաձայնությամբ, այն էլ ոչ ուսումնական ժամերին:

 3. 3. Dövlət bütün məktəbəqədər uşaqların təhsil xərclərini tam ödəməlidirmi? Xeyr, yalnız məktəbəqədər ictimai təhsil müəssisələrində qeydiyyatdan keçmiş uşaqların təhsil xərcləri ödənilməlidir