կուսակցությունների պատասխանները

Եվրոպական Վրաստան՝ Ազատության շարժում

Սոցիալ-տնտեսական հարցեր

 1. 1. Անհրաժե՞շտ է բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքը Աչ პარტიის განმარტება: დაგროვებითი საპენსიო სქემის იმ მონაწილეთათვის, რომელთაც პენსიის დაგროვება დღეიდან 20 წელზე მეტს ხანს უწევთ, მათთვის შეიძლება გაიზარდოს საპენსიო ასაკი.

  Комментарий партии: Для участников накопительной пенсионной системы, которым приходиться накапливать пенсию начиная с сегодняшнего дня более 20 лет, пенсионный возраст может быть повышен.

  Partiya şərhi: Toplanılan pensiya sxeminin bu gündən etibarən pensiyasının toplanılması 20 ildən çox vaxt sürən iştirakçılar üçün pensiya yaş həddi artırıla bilər.

  կուսակցության բացատրությունը: Կենսաթոշակային տարիքը կարող է ավելացվել կուտակային կենսաթոշակային սխեմայի այն մասնակիցների համար, ովքեր կենսաթոշակ են կուտակելու այսօրվանից ավելի քան 20 տարի։

 2. 2. Գործատուն օրենքով պե՞տք է լինի պարտավոր, թե՝ ոչ, տղամարդ և կին աշխատակիցներին վճարել նույն չափով աշխատավարձ, եթե նրանք միանման աշխատանք են կատարում Ոչ, գոյություն ունեն այլ բազմաթիվ չափանիշներ (կրթություն, փորձ, պաշտոնական առանձնահատկություններ և այլն), որոնցով պայմանավորված է անաչառ վարձատրությունը პარტიის განმარტება: მხოლოდ მაშინ უნდა ერეოდეს სახელმწიფო ამ საკითხის რეგულირებაში, თუ დისკრიმინაცია ხდება სქესის ნიშნით.

  Комментарий партии: Государство должно вмешиваться в регулирование этого вопроса только в том случае, если имеет место дискриминация по признаку пола.

  Partiya şərhi: Dövlət bu məsələnin tənzimlənməsinə yalnız cinsiyyət baxımından ayrı-seçkilik edildiyi təqdirdə müdaxilə etməlidir.

  կուսակցության բացատրությունը: Պետությունը պետք է միջամտի այս խնդրի կարգավորմանը միայն այն դեպքում, եթե սեռի հողի վրա խտրականություն է տեղի ունենում:

 3. 3. Պետք է լինի՞ աշխատանքային տեսչություն։ Այո, սակայն միայն լիազորվի վերահսկել աշխատողների առողջության համար բարձր ռիսկի ենթակա հաստատությունները
 4. 4. Պետությունը խոշոր գործատու պետք է լինի՞, թե՝ ոչ Ոչ, պետք է աջակցի երկրում այնպիսի միջավայրի ստեղծմանը, որը մասնավոր սեկտորում կառաջացնի նոր աշխատատեղեր
 5. 5. Պետք է գոյություն ունենա՞ աշխատազուրկների պետական նպաստ, թե՝ ոչ Ոչ პარტიის განმარტება: მხოლოდ მათთვის უნდა არსებობდეს სახელმწიფო შემწეობა, ვინც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის.

  Комментарий партии: Государственное пособие должны получать только те, кто находится за чертой бедности.

  Partiya şərhi: Yalnız yoxsulluq həddindən aşağı olanlar dövlət müavinətinə sahib olmalıdırlar.

  կուսակցության բացատրությունը: Պետական ​​նպաստ պետք է ունենան միայն նրանք, ովքեր աղքատության շեմից ցածր են:

 6. 6. Պետք է գոյություն ունենա՞ օրենքով սահմանված մինիմալ աշխատավարձ, թե՝ ոչ Ոչ
 7. 7. Դուք համամի՞տ եք գյուղատնտեսության պետական սուբսիդիաներին: Ոչ პარტიის განმარტება: სახელმწიფომ უნდა შექმნას პირობები ინფრასტრუქტურის, ირიგაციის და საგარეო ბაზრების გახსნის თვალსაზრისით და ამით შეუწყოს ხელი სოფლის მეურნეობას.

  Комментарий партии: Государство должно создавать условия с точки зрения (инфраструктуры, орошения и открытия внешних рынков и, таким образом, способствовать развитию сельского хозяйства.)

  Partiya şərhi: Dövlət infrastrukturun, irriqasiya və xarici bazarların açılışı nöqteyi-nəzəri ilə şərait yaratmalıdır və bununla kənd təsərrüfatına dəstək verməlidir.

  կուսակցության բացատրությունը: Պետությունը պետք է պայմաններ ստեղծի ենթակառուցվածքների, ոռոգման և արտաքին շուկաների բացման տեսանկյունից և այդպիսով խթանի գյուղատնտեսությունը:

 8. 8. Անբուժելի հիվանդությամբ հիվանդ մարդը, որին փրկելու ոչ մի հնար չկա, պե՞տք է ունենա թե ոչ ուրիշի օգնությամբ ինքնասպան լինելու իրավունք (էվթանազիա)? Այո, միայն այն բանից հետո, երբ բժշկական հետազոտությամբ կհաստատվի, որ այդ մարդը հոգեկան հիվանդ չէ პარტიის განმარტება: ამ საკითხზე პარტიას არ აქვს ერთიანი ჩამოყალიბებული პოზიცია. შესაბამისად, შერჩეული პასუხი, პარტიის გაცხადებული მსოფლმხედველობის გათვალისწინებით, ამ კითხვარის ავტორთა ვარაუდია.

  Комментарий партии: У партии нет единой позиции по этому поводу. Соответственно, выбранный ответ с учетом заявленного мировоззрения партии, является предположением авторов анкеты.

  Partiya şərhi: Bu suala partiyanın vahid formalaşdırılmış mövqeyi yoxdur. Müvafiq olaraq, seçilmiş cavab, partiyanın bəyan edilən nöqteyi-nəzərini nəzərə almaqla, bu anketin müəlliflərinin ehtimalıdır.

  կուսակցության բացատրությունը: Կուսակցությունն այս հարցում չունի միասնական դիրքորոշում: Ըստ այդմ, ընտրված պատասխանը, հաշվի առնելով կուսակցության հայտարարված աշխարհայացքը, այս հարցաշարի հեղինակների ենթադրությունն է:

 9. 9. Արդյո՞ք բոլոր աշխատողների համար պարտադիր է մասնակցել կուտակային կենսաթոշակային համակարգին? Ոչ
 10. 10. Պե՞տք է աբորտ թույլ տալ? Այո, եթե հղիության տևողությունը չի գերազանցում երեք ամիսը პარტიის განმარტება: ამ საკითხზე პარტიას არ აქვს ერთიანი ჩამოყალიბებული პოზიცია. შესაბამისად, შერჩეული პასუხი, პარტიის გაცხადებული მსოფლმხედველობის გათვალისწინებით, ამ კითხვარის ავტორთა ვარაუდია.

  Комментарий партии: У партии нет единой позиции по этому поводу. Соответственно, выбранный ответ с учетом заявленного мировоззрения партии, является предположением авторов анкеты.

  Partiya şərhi: Bu suala partiyanın vahid formalaşdırılmış mövqeyi yoxdur. Müvafiq olaraq, seçilmiş cavab, partiyanın bəyan edilən nöqteyi-nəzərini nəzərə almaqla, bu anketin müəlliflərinin ehtimalıdır.

  կուսակցության բացատրությունը: Կուսակցությունն այս հարցում չունի միասնական դիրքորոշում: Ըստ այդմ, ընտրված պատասխանը, հաշվի առնելով կուսակցության հայտարարված աշխարհայացքը, այս հարցաշարի հեղինակների ենթադրությունն է:

 11. 11. Պե՞տք է արգելել դրամական ազարտային խաղերը? Ոչ

Բնապահպանման հարցեր

 1. 1. Ավտոմեքենայի տեխնիկական զննումը պե՞տք է լինի պարտադիր, թե՝ ոչ Այո, բայց պետք է սահմանվեն միայն նվազագույն պահանջներ.

Տնային հարցեր

 1. 1. Դուք համամի՞տ եք Վրաստանի խորհրդարանում կանանց համար պարտադիր քվոտաների ներդրմանը? Ոչ, թեև կարող են ֆինանսապես խրախուսվել այս քաղաքականությունը իրականացնող կուսակցությունները
 2. 2. Կրոնական կազմակերպությունները պետք է ֆինանսավորվե՞ն, թե՝ ոչ պետական բյուջեից Ոչ პარტიის განმარტება: მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, საკუთარი შემოსავლიდან საგადასახადო შეღავათების ნაცვლად მათთვის სასურველ რელიგიურ, ან არაკომერციულ ორგანიზაციას გადაურიცხონ შემოწირულება.

  Комментарий партии: Граждане должны иметь право переводить пожертвования из своего дохода религиозной или некоммерческой организации по своему выбору вместо налоговых льгот.

  Partiya şərhi: Vətəndaşlar vergi güzəştləri əvəzinə öz gəlirlərindən istədikləri bir dini və ya qeyri-kommersiya təşkilatına ianə vermək hüququna sahib olmalıdırlar.

  կուսակցության բացատրությունը: Քաղաքացիները պետք է իրավունք ունենան իրենց եկամուտներից նվիրատվությունները փոխանցել իրենց նախընտրած կրոնական կամ ոչ առևտրային կազմակերպությանը ՝ հարկային արտոնությունների փոխարեն:

 3. 3. Վրաստանի ուղղափառ եկեղեցին պետք է օգտվի՞, թե՝ ոչ սահմանադրական պայմանավորվածությամբ շնորհված առանձնահատուկ կարգավիճակից և արտոնություններից Ոչ
 4. 4. Արդյո՞ք պետք է լինի պետության կողմից ֆինանսավորվող հանրային հեռարձակում Ոչ
 5. 5. Օտարերկրյա քաղաքացիները պետք է ունենա՞ն Վրաստանում գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ձեռքբերման իրավունք Այո
 6. 6. Համամի՞տ եք, թե ոչ պարտադիր զինվորական ծառայությանը Ո՛չ, անհրաժեշտ է ունենալ միայն պրոֆեսիոնալ բանակ პარტიის განმარტება: ამავე დროს უნდა არსებობდეს რეზერვისტების ნებაყოფლობითი პროგრამა. სავალდებულოობა კი მხოლოდ საომარი მდგომარეობის დროს.

  В то же время должна быть программа добровольных резервистов. Обязательство существует только во время войны.

  Eyni zamanda ehtiyatda olanların (rezervistlərin) könüllü proqramı olmalıdır. Yalnız müharibə şəraitlərində icbari olmalıdır.

  Միևնույն ժամանակ, պետք է լինի կամավոր պահեստազորային ծրագիր: Պարտավորությունը միայն պատերազմական իրավիճակում է:

 7. 7. Պետք է արգելվի՞, թե՝ ոչ կոմունիստական տոտալիտար (բռնապետական) խորհրդանշանների հրապարակայնորեն ցուցադրում/տեղակայումը Այո, միայն հասարակական հաստատությունների/ունեցվածքի դեպքում

Առողջապահության պաշտպանության հարցեր

 1. 1. Պետք է գոյություն ունենա՞, թե՝ ոչ պետության կողմից ֆինանսավորվող համընդհանուր առողջապահության ապահովագրության ծրագիր Ոչ, պետք է լինի միայն նպատակային պետական ապահովագրություն (նրանց համար, ովքեր չունեն մասնավոր ապահովագրություն ձեռք բերելու հնարավորություն)
 2. 2. Կո՞ղմ եք, թե՝ ոչ մարիխուանայի օրինականացմանը Այո

Արտաքին քաղաքականության հարցեր

 1. 1. Կո՞ղմ եք, թե՝ ոչ ԵվրամիությանըՎրաստանի անդամակցությանը Այո
 2. 2. Կո՞ղմ եք, թե՝ ոչ Վրաստանի անդամակցությանը Նատոյին Այո
 3. 3. Կո՞ղմ եք, թե՝ ոչ Վրաստանի անդամակցությանը Ռուսաստանի կողմից ստեղծած Եվրասիական միությանը Ոչ
 4. 4. Վրաստանը պետք է միանա Ռուսաստանի դեմ կիրառվող միջազգային պատժամիջոցներին: Այո
 5. 5. Օրենքը պետք է սահմանափակի՞ ռուսական իմպերիալիստական գաղափարների բացահայտ քարոզչությունը: Ոչ
 6. 6. Դուք համամի՞տ եք այն կարծիքին, որ պատերազմը Վրաստանի հետ 2008-ին սկսեց Ռուսաստանը? Այո
 7. 7. Համաձա՞յն եք այն կարծիքի հետ, որ Ռուսաստանի դաշնությունը Վրաստանի բռնազավթիչն ու թշնամին է և մենք չպետք է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենանք նրա հետ մինչև մեր տարածքների ապաօկուպացումը? Այո
 8. 8. Համաձա՞յն եք այն կարծիքի հետ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Վրաստանի հարևանն է, նույնադավանպետություն, որի հետ մենք պատմականորեն շատ ընդհանուր արժեքներ ենք ունեցել և չնայած բռնազավթմանը, մենք պետք է բարիդրացիական հարաբերություններ ունենանք նրա հետ? Ոչ

Կրթության հարցեր

 1. 1. Դուք համամի՞տ եք միջնակարգ դպրոցներում սեռական դաստիարակություն առարկայի առկայությանը: Այո პარტიის განმარტება: მხოლოდ შესაბამისი ასაკიდან.

  Комментарий партии: Только с подходящего возраста.

  Partiya şərhi: Yalnız müvafiq yaşdan.

  Միայն համապատասխան տարիքից:

 2. 2. Պե՞տք է արդյոք արգելվի կրոնական կազմակերպությունների կողմից կրոնական ծեսերի անցկացումը հանրակրթական դպրոցներում: Այո პარტიის განმარტება: მხოლოდ მშობლების თანხმობით იქნება დაშვებული ისიც არასასწავლო საათებში.

  Комментарий партии: Только с согласия родителей будет допущено, но только во время неучебных часов.

  Partiya şərhi: Yalnız valideynlərin razılığı ilə icazə verilir və bu da qeyri-dərs saatlarında.

  կուսակցության բացատրությունը: Թույլատրվում է միայն ծնողների համաձայնությամբ, այն էլ ոչ ուսումնական ժամերին:

 3. 3. Արդյո՞ք պետությունը պետք է ամբողջությամբ հոգա նախադպրոցական տարիքի բոլոր երեխաների կրթության ծախսերը: Ոչ, այն պետք է հոգա միայն նախադպրոցական հանրային հաստատություններում գրանցված երեխաների կրթության ծախսերը